Informacje o Rodo


Informacje o Rodo


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów i ich pracowników lub współpracowników

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Pudełek- Masłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ogrody Lipowa Aleja” Natalia Pudełek- Masłowska, we Wrocławiu (52-319) przy ulicy Karmelkowej 70, zwana dalej Administratorem lub Ogrody Lipowa Aleja. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: ogrody@lipowaaleja.com.pl .

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a. jeśli są Państwo kontrahentami Ogrody Lipowa Aleja – w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z administratorem;
b. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Ogrodów Lipowa Aleja, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Ogrody Lipowa Aleja, a kontrahentem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Ogrody Lipowa Aleja, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.

5. Obiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe i hostingowe dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ogrody Lipowa Aleja na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3, lit. b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: ogrody@lipowaaleja.com.pl .

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Polityka Prywatności

Newsletter!

Dołącz do naszego newslettera, aby uzyskać wszystkie najnowsze oferty i rabaty!