Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

Słowo wstępu


Dbając o ochronę prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe, portale społecznościowe oraz naszych Klientów i Kontrahentów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.
1. Administrator Danych Administratorem danych osobowych jest Natalia Pudełek- Masłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ogrody Lipowa Aleja” Natalia Pudełek- Masłowska, we Wrocławiu (52-319) przy ulicy Karmelkowej 70, zwana dalej „Administratorem” lub „Ogrody Lipowa Aleja”.
Kontakt z Administratorem Elektronicznie na adres e-mail: ogrody@lipowaaleja.com.pl .
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Ogrody Lipowa Aleja

a) Dane osobowe osób kontaktujących się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.lipowaaleja.com.pl lub adresów poczty email wskazanych na stronie przetwarzamy w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe i podtrzymania kontaktu z naszymi klientami i sympatykami. Podstawą takiego przetwarzania jest RODO art. 6, ust. lit F – prawnie uzasadniony interes administratora wynikający z prowadzenia działalności usługowej.
b) Dane osobowe naszych klientów i kontrahentów przetwarzamy w celu nawiązania i realizacji umowy. Podstawą takiego przetwarzania jest RODO art. 6, ust. 1 lit. B- przetwarzanie danych osobowych osoby mającej się stać, lub będącej stroną umowy;
c) Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego newsletteru, będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w celu przesyłania informacji o treści handlowej na wskazany adres email. Podstawą takiego przetwarzania jest RODO, art. 6, ust. 1, lit. A- zgoda osoby, której dane dotyczą;
d) W przypadku wystawienia faktury VAT przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest RODO art. 6, ust. 1, lit. C- obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
e) Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą takiego przetwarzania jest RODO art. 6, ust. 1 lit, F -prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie własnych interesów. Pełne klauzule informacyjne będące realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO wobec poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług prezentujemy poniżej Polityki Prywatności.
3. Zakres danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem strony www.lipowaaleja.com.pl W trakcie korzystania ze strony www.lipowaaleja.com.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:
 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę
4. Kategorie danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem formularza kontaktowego
a) Imię i nazwisko;
b) Adres e-mail;
c) Nr telefonu;
d) Przybliżona lokalizacja realizacji i inne dane podane w przesyłanej korespondencji.
5. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych
W celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów i fanów naszych ogrodów oraz utrzymania z Państwem relacji prowadzimy profile społecznościowe, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych działaniach, realizacjach i promocjach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażecie nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:
Facebook:
 • Regulamin Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/update
 • Zasady dotyczące ochrony danych przez Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update;

Instagram:
 • Polityka prywatności Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875;

Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za pomocą portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.
Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.lipowaaleja.com.pl . W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.
6. Okres przechowywania danych
a) Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzamy na czas trwania umowy, a po jej zakończeniu w związku z wystawieniem faktury VAT przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
b) Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy lub pocztę email – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji;
c) Dane przetwarzane w związku z obroną przed roszczeniami będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z zawartej umowy;
d) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody tj. adresy email osób otrzymujących newsletter przetwarzamy do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Wycofania zgody można dokonać poprzez kontakt na adres e-mail: ogrody@lipowaaleja.com.pl w dowolnym momencie.
7. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) Podmioty świadczące usługi hostingowe poczty e-mail i strony www dla Administratora;
b) Podmioty świadczące usługi księgowe dla Administratora;
c) Bank prowadzący rachunek Administratora oraz operator płatności elektronicznych.
8. Informacje o odnośnikach na naszych stronach www Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć odnośniki do innych stron www. Nie możemy brać odpowiedzialności za ich zawartość oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności na nich stosowane, dlatego zachęcamy po przejściu na inną stronę do zapoznania się z polityką prywatności tam umieszczoną.
9. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:
 • Wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii danych;
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:

a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. A lub art. 9. ust. 2, lit. A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
c) Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
d) Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-192 Warszawa.
10. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe
Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:
a) Zbierane przez nas dane są gromadzone w konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
b) Przetwarzane zgodnie z prawem;
c) Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
d) Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.
11. Informacja o konieczności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy z nami.
12. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji – pliki cookie i podobne technologie
Administrator strony www.lipowaaleja.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić, i robi Google.
Nasza strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat.
Użytkownicy strony mają możliwość selektywnego wyboru plików cookies, które zostaną załadowane do ich urządzeń końcowych z podziałem na kategorie. Klikając na opis danej kategorii plików cookie użytkownik może wyświetlić jakie dokładnie narzędzia z tej kategorii używane są przez stronę www.lipowaaleja.com.pl oraz zapoznać się z ich szczegółową funkcją, dostawcą i czasem przechowywania na urządzeniu użytkownika.
Administrator strony www.lipowaaleja.com.pl korzysta z narzędzi Gogle Analytics, Google AdWords i GoogleAdsense, których dostawcą i jednocześnie odbiorcą danych w nich przetwarzanych jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Google Analytics- narzędzia analityczne Google Analytics, zbierają informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te mogą być wykorzystywane do analityki ale nie są wykorzystywane do działań marketingowych.
 • Google AdWords- narzędzia remarketingowe Google AdWords wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google AdWords, czy nie.
 • Google AdSense- narzędzia sieci reklamowej Google AdSense wykorzystują pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdSense. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google AdSense, czy nie.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.lipowaaleja.com.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google- https://policies.google.com/technologies/partner-site
Administrator strony www.lipowaaleja.com.pl korzysta z narzędzi marketingowych takich jak Facebook Pixel, by kierować do użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.
Ponadto w celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony www.lipowaaleja.com.pl można użyć ustawień przeglądarki internetowej.
Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów i ich pracowników lub współpracowników
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Pudełek- Masłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ogrody Lipowa Aleja” Natalia Pudełek- Masłowska, we Wrocławiu (52-319) przy ulicy Karmelkowej 70, zwana dalej Administratorem lub Ogrody Lipowa Aleja. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: ogrody@lipowaaleja.com.pl .
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a. jeśli są Państwo kontrahentami Ogrody Lipowa Aleja – w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z administratorem;
b. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Ogrodów Lipowa Aleja, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Ogrody Lipowa Aleja, a kontrahentem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Ogrody Lipowa Aleja, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
5. Obiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe i hostingowe dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ogrody Lipowa Aleja na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3, lit. b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: ogrody@lipowaaleja.com.pl .
8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osób rekrutowanych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Pudełek- Masłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ogrody Lipowa Aleja” Natalia Pudełek- Masłowska, we Wrocławiu (52-319) przy ulicy Karmelkowej 70, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: ogrody@lipowaaleja.com.pl.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osób wykonujących prace zlecone
Dane osób odpowiadających na ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora na podstawie przesłanki- przetwarzanie danych osoby mającej stać się stroną umowy (RODO, art. 6., ust. 1, lit B).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osób rekrutowanych są podmioty świadczące usługi rekrutacji oraz hostingu poczty elektronicznej dla Administratora.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe osób rekrutowanych będą przetwarzane do 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a następnie bezpowrotnie usuwane.
Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Przekazanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy z Administratorem.
Profilowanie
Dane osobowe podane w procesie rekrutacji nie będą poddawane procesom profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wykonujących prace zlecone
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Pudełek- Masłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Ogrody Lipowa Aleja” Natalia Pudełek- Masłowska, we Wrocławiu (52-319) przy ulicy Karmelkowej 70, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: ogrody@lipowaaleja.com.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych>/b>
Dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem zleceń dla Ogrody Lipowa Aleja Natalia Pudełek- Masłowska, podstawy prawne przetwarzania:
 • osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy i wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii – o stanie zdrowia jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą klienci i kontrahenci Administratora, podmioty świadczące usługi księgowe i wsparcia IT dla Administratora.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu współpracy.
Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o konieczności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości współpracy z Administratorem.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały procesom automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.
Informacja o Rodo